DANSCLUBSINTPAULUS.BE schenkt aandacht aan jouw persoonlijke gegevens. Om je een goede en persoonlijke service te kunnen bieden, hebben we enkele gegevens van je nodig. Wanneer je ons contacteert via de website worden je naam, adres, e-mailadres en eventueel telefoonnummer opgeslagen. Die gegevens worden uitsluitend gebruikt voor onze eigen diensten en worden nooit verder verkocht aan derden voor commerciële doeleinden.

Op regelmatige tijdstippen sturen we je een e-mail om je op de hoogte te houden van onze acties. Wil je deze nieuwsbrief of andere e-mail van DANSCLUBSINTPAULUS.BE niet verder ontvangen, dan kan je je uitschrijven door d.m.v. de uitschrijflink in de nieuwsbrief of stuur ons gerust een e-mail met het verzoek je af te melden.

Tijdens het surfen worden enkele verkeersgegevens bijgehouden zodat we het verkeer van en naar de website kunnen opvolgen. Deze verkeersgegevens bevatten nooit persoonlijke informatie en dienen uitsluitend om de frequentie op te volgen van de bezoeken. 

Onze website maakt gebruikt van Google Analytics. Er is een bewerkingsovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens worden anoniem verwerkt en gegevens delen is uitgeschakeld. Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies. Door gebruik te maken van onze website gaat u hiermee akkoord.

Mocht je na het lezen van deze regels toch nog vragen hebben over de bescherming van je privacy tijdens je bezoeken op onze website, neem dan gerust contact met ons op.

 

Privacyverklaring – Algemeen

 

DANSCLUB SINT-PAULUS hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dansclub Sint-Paulus houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren. Bij vragen:

 

Als Dansclub Sint-Paulus zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via deze contactgegevens: Dansclub Sint-Paulus, Patijntjestraat 27, 9000 Gent, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

1. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

 

Je persoonsgegevens worden door Dansclub Sint-Paulus verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Dansclub Sint-Paulus (uitvoering overeenkomst)
 • aansluiten van leden bij Danssport Vlaanderen voor verzekering voor ongevallen die gebeuren tijdens de dansles of op de weg van thuis naar de dansles en terug.
 • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang)

 

2. Welke gegevens verwerken we?

 

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen :

 • Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, foto
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, danspartner
 • (digitale) foto’s genomen tijdens activiteiten van Dansclub Sint-Paulus

 

3. Wie verwerkt de gegevens?

 

De gegevens worden verwerkt door bestuursleden van de vereniging.

 

4. Verstrekking aan derden

 

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 • Ledenadministratie Danssport Vlaanderen voor de verzekering voor ongevallen die gebeuren tijdens de dansles of op de weg van thuis naar de dansles en terug.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

 

5. Minderjarigen

 

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

6. Bewaartermijn

 

Dansclub Sint-Paulus bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Dansclub Sint-Paulus verbindt zich ertoe de gegevens bij te houden zolang de deelnemers lid blijven van de dansclub, anders niet langer dan 12 maanden.

 

7. Beveiliging van de gegevens

 

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens Dansclub Sint-Paulus van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

8. Je rechten omtrent je gegevens

 

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren. Tevens kan je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

9. Klachten

 

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

10. Wijziging privacyverklaring

 

Dansclub Sint-Paulus kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 27 september 2020.

Alle rechten voorbehouden

design by Gowan